Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Personaliseerjedonut.nl: de eenmanszaak Personaliseerjedonut.nl, statutair gevestigd te Achterveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64554635.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Personaliseerjedonut.nl een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten en producten: alle diensten die Personaliseerjedonut.nl voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van gepersonaliseerde donuts op bestelling en de verhuur van etagères en donutwalls en de styling daarvan.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Personaliseerjedonut.nl en de klant krachtens welke Personaliseerjedonut.nl de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant. 1.7.Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Personaliseerjedonut.nl worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.9. Website: www.personaliseerjedonut.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Personaliseerjedonut.nl gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Personaliseerjedonut.nl en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Personaliseerjedonut.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Personaliseerjedonut.nl zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Personaliseerjedonut.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Afspraken in offertes betreffende de inkoop via diverse leveranciers zijn altijd onder voorbehoud. Pas na bevestiging van de offerte worden de andere leveranciers definitief geboekt.

3.2. Personaliseerjedonut.nl zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen producten dan wel het gebruikelijke uurtarief van Personaliseerjedonut.nl met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Personaliseerjedonut.nl het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Personaliseerjedonut.nl behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% te factureren indien in de offerte een hoger bedrag dan €1.000,- ex btw is opgenomen, alvorens Personaliseerjedonut.nl de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.5. Alle door Personaliseerjedonut.nl gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief bezorgkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Personaliseerjedonut.nl behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Personaliseerjedonut.nl ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

3.8. Personaliseerjedonut.nl is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Personaliseerjedonut.nl afhangt van feedback of input van de klant, is Personaliseerjedonut.nl nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Personaliseerjedonut.nl is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Personaliseerjedonut.nl worden gemaakt ten behoeve van het op locatie bezorgen van de producten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding
bedraagt €0,19 cent per kilometer.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Personaliseerjedonut.nl zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Personaliseerjedonut.nl bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.12. Wijzigingen in aantallen kunnen slechts schriftelijk en per e-mail tot 5 werkdagen voor levering van de producten worden gewijzigd.

 

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Personaliseerjedonut.nl verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e- mail. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Personaliseerjedonut.nl niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Personaliseerjedonut.nl binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Personaliseerjedonut.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.4. Personaliseerjedonut.nl heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Personaliseerjedonut.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Personaliseerjedonut.nl wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door inkoop van leveranciers of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Personaliseerjedonut.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Personaliseerjedonut.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Personaliseerjedonut.nl in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Personaliseerjedonut.nl uitgevoerde werk te vergoeden met een minimum van 30% van het overeengekomen offertebedrag.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR PERSONALISEERJEDONUT.NL

5.1. Personaliseerjedonut.nl garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Personaliseerjedonut.nl spant zich in om de gegevens die Personaliseerjedonut.nl voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Personaliseerjedonut.nl met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Personaliseerjedonut.nl is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Personaliseerjedonut.nl en/of overige promotionele uitingen van Personaliseerjedonut.nl.

5.5. Personaliseerjedonut.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Personaliseerjedonut.nl tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Personaliseerjedonut.nl te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Personaliseerjedonut.nl onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Personaliseerjedonut.nl om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Personaliseerjedonut.nl zijn verstrekt, heeft Personaliseerjedonut.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Personaliseerjedonut.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Personaliseerjedonut.nl nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Personaliseerjedonut.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6. Wanneer Personaliseerjedonut.nl inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Personaliseerjedonut.nl is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.7. Bij klachten over de door Personaliseerjedonut.nl geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Personaliseerjedonut.nl binnen 4 uur na ontdekking van het gebrek in geval van geleverde donuts en verhuurde producten, opdat Personaliseerjedonut.nl direct actie kan ondernemen. De klant vrijwaart Personaliseerjedonut.nl één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Personaliseerjedonut.nl te hanteren leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Personaliseerjedonut.nl opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Personaliseerjedonut.nl mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Personaliseerjedonut.nl beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.4. Aan de leveringsplicht van Personaliseerjedonut.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Personaliseerjedonut.nl geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Personaliseerjedonut.nl onverhoopt vertraging oplevert, zal Personaliseerjedonut.nl dit zo spoedig mogelijk en telefonisch aan de klant mededelen.

7.6. Indien de klant Personaliseerjedonut.nl op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Personaliseerjedonut.nl is aangenomen, zal Personaliseerjedonut.nl de klant factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De klant is verplicht deze kosten aan Personaliseerjedonut.nl te vergoeden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken van logo’s.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Personaliseerjedonut.nl verzonden (voorschot)facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Personaliseerjedonut.nl behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot betaling van de voorschotnota is ontvangen. Indien de klant een particulier betreft, dient de factuur te allen tijde 14 dagen voor de leverdatum te zijn voldaan.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Personaliseerjedonut.nl besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Personaliseerjedonut.nl voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Personaliseerjedonut.nl elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Personaliseerjedonut.nl zich het recht om
hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Personaliseerjedonut.nl verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Personaliseerjedonut.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Personaliseerjedonut.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Personaliseerjedonut.nl geleverde producten en diensten blijven eigendom van Personaliseerjedonut.nl totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Personaliseerjedonut.nl zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Personaliseerjedonut.nl tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Personaliseerjedonut.nl geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Personaliseerjedonut.nl of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Personaliseerjedonut.nl.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Personaliseerjedonut.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Personaliseerjedonut.nl.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Personaliseerjedonut.nl geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Personaliseerjedonut.nl is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Personaliseerjedonut.nl plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Personaliseerjedonut.nl vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Personaliseerjedonut.nl recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Personaliseerjedonut.nl en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Personaliseerjedonut.nl kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Tevens is Personaliseerjedonut.nl nooit aansprakelijk voor claims die worden gedaan die verband houden met allergenen.

10.2. Indien Personaliseerjedonut.nl onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit
bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Personaliseerjedonut.nl uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Personaliseerjedonut.nl dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Personaliseerjedonut.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Personaliseerjedonut.nl toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Personaliseerjedonut.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Personaliseerjedonut.nl geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Personaliseerjedonut.nl.

10.5. Personaliseerjedonut.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Personaliseerjedonut.nl is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Personaliseerjedonut.nl is afhankelijk van haar leveranciers.

10.7. Personaliseerjedonut.nl is niet aansprakelijk voor daden en handelingen, inclusief vertragingen, die door ingehuurde derden en leveranciers zijn veroorzaakt.

10.8. De klant vrijwaart Personaliseerjedonut.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Personaliseerjedonut.nl.

10.9. Indien de levering van de donuts vertraging en/of schade oploopt, zal in overleg met de klant naar een voor beide partijen passende oplossing gezocht worden. Personaliseerjedonut.nl is vanaf het moment van de overdracht van de donuts en het tekenen van de ontvangstbevestiging niet meer verantwoordelijk voor
de donuts.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Personaliseerjedonut.nl is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Personaliseerjedonut.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Personaliseerjedonut.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Personaliseerjedonut.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Personaliseerjedonut.nl een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Personaliseerjedonut.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Personaliseerjedonut.nl, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Personaliseerjedonut.nl, wanprestatie door leveranciers van Personaliseerjedonut.nl waardoor Personaliseerjedonut.nl haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Personaliseerjedonut.nl of diens leveranciers.

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Personaliseerjedonut.nl ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Personaliseerjedonut.nl in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11.6. Indien Personaliseerjedonut.nl op weg naar het adres, waar de bezorging van de producten zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook waardoor de mogelijkheid ontstaat dat Personaliseerjedonut.nl niet tijdig op de overeengekomen plaats voor het afleveren van de producten en/of de gehuurde producten kan komen, zal Personaliseerjedonut.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant en deze in kennis stellen van de desbetreffende situatie.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Personaliseerjedonut.nl, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Personaliseerjedonut.nl de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Personaliseerjedonut.nl voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Personaliseerjedonut.nl;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Personaliseerjedonut.nl zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Personaliseerjedonut.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Personaliseerjedonut.nl te voldoen.

12.8 Personaliseerjedonut.nl behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Personaliseerjedonut.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Personaliseerjedonut.nl zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Personaliseerjedonut.nl in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Personaliseerjedonut.nl worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Personaliseerjedonut.nl aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Personaliseerjedonut.nl.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Personaliseerjedonut.nl te leveren diensten voor rekening komt van Personaliseerjedonut.nl, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN EN VERHUUR ETAGÈRE EN DONUTWALLS PERSONALISEERJEDONUT.NL

14.1. De klant verklaart meerderjarig te zijn, indien de klant desondanks minderjarig is dient de ouder/verzorger/voogd zijn/haar toestemming te verlenen. Zonder toestemming van een meerderjarige komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

14.2. De klant is verplicht om zorg te dragen voor de gehuurde producten. Wanneer het de opdracht, tevens wanneer dit slechts tijdelijk is, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Personaliseerjedonut.nl te allen tijde recht op het volledig overeengekomen bedrag wat voor de gehuurde spullen is overeengekomen.

14.3. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht of het huren van producten van Personaliseerjedonut.nl is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor aanvang de levering/de huur; 45% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de levering/de huur; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 48 uur voor aanvang van de levering/de huur; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor aanvang van de levering/de huur of op de dag zelf; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 90% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.4. De klant zorgt ervoor dat Personaliseerjedonut.nl onbelemmerd toegang heeft tot de locatie ten behoeve van de op- en afbouw, het voorbereiden, uitvoeren en stylen van de gehuurde spullen. Exacte data en tijden worden vooraf besproken.

14.5. Ingeval van schade, diefstal of vermissing van verhuurde producten wordt de nieuwwaarde van het product doorberekend aan de klant.

14.6. Indien producten voor meerdere dagen worden gehuurd, is de klant verantwoordelijk voor de beveiliging van de materialen en/of producten tegen alle mogelijke schades. Eventuele schade wordt met inachtneming van artikel 14.7. op de klant verhaald.

14.7. Personaliseerjedonut.nl blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde spullen. Indien Personaliseerjedonut.nl materialen van leveranciers ter beschikking stelt, blijft de desbetreffende leverancier eigendom van de verhuurde materialen.

14.8. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die door bewuste roekeloosheid door zichzelf en/of door derden wordt veroorzaakt.

14.9. Indien de spullen voor één dag gehuurd worden, is de klant verplicht de spullen in de week na de gehuurde datum aan Personaliseerjedonut.nl te retourneren.

14.10. Personaliseerjedonut.nl is gerechtigd een borg aan de klant te vragen. Zodra de gehuurde spullen in de juiste staat geretourneerd zijn, ontvangt de klant de borg retour.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Personaliseerjedonut.nl en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Personaliseerjedonut.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Personaliseerjedonut.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Personaliseerjedonut.nl op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Personaliseerjedonut.nl hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Personaliseerjedonut.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Personaliseerjedonut.nl zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Personaliseerjedonut.nl en de klant.

Custom donuts

op maat
gemaakt

Ook voor

grote
aantallen

Bezorgd op

jouw tijd
& locatie

Smakelijke

Inspiratie

Klanten vertellen

Onze reviews

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken